Membership

feature01

Membership – Join The Association

We welcome new applications for membership of North Wales Craftworkers Association from craft workers in the area. The benefits of membership include:

 • Preferential rates and priority booking for stands at our craft fairs
 • Regular newsletter from the Association
 • Access to pooled information and experience
 • Being in contact with other members and the Committee.

Restrictions

There are a few restrictions placed on membership, as established by the Association’s constitution.

 1. No more than 10% of membership should reside outside the counties of North Wales.
 2. No one craft type may exceed 20% of the total membership of the Association (for example, membership applications from jewellery makers may be turned down if more than 20% of the membership consist of jewellery makers already)
 3. Candidates for membership shall make written application to the Membership Secretary on the form provided and a sample of work to be provided for viewing at a future committee meeting, Please contact the Membership Secretary to arrange this. Membership cannot normally be granted without seeing a sample of your work.

Additionally there are the general requirements that your products are wholly or substantially hand-made by you (no bought-in ready made products may be sold at our craft fairs) and the requirement for you to have insurance. You are urged to contact the Membership Secretary first to discuss your application before sending off the application form.

Membership Application Form

Please contact the Membership Secretary direct, contact details below.

Insurance

Please note that you will be required to have at least Public Liability insurance if trading at any craft fair or show. Various insurance companies and brokers are available, but if you need help finding one, here are three suggestions for you to try:

Ian W. Wallacehttp://www.craftinsurance.co.uk
G. M. Imber & Sons Ltdhttp://www.gmisl.co.uk
Combined Market Traders Insurance Associationhttp://www.cmtia.co.uk

Membership Secretary

To contact the Membership Secretary:

Joan Bakewell
Pengwern
Sarn Bach Road
Abersoch
Gwynedd
LL53 7ER

Tel: 01758-713600

Or, use the contact form.


Ymaelodi Â’r Gymdeithas

‘Rydym yn croesawu ceisiadau newydd am aelodaeth o Gymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru gan grefftwyr yn yr ardal. Dyma ychydig o fanteision aelodaeth:

 • Prisiau arbennig ac achub y blaen bwcio stondin yn ein ffeiriau crefft,
 • Cylchlythyr rheolaidd gan y Gymdeithas,
 • Rhannu gwybodaeth a phrofiad, a
 • Bod mewn cysylltiad ac aelodau eraill a’r Pwyllgor.

Cyfyngiadau

Mae rhai cyfyngiadau ar aelodaeth, yn unol â chyfansoddiad y Gymdeithas.

 1. Dim mwy na 10% o’r aelodaeth yn byw tu allan i siroedd Gogledd Cymru)
 2. Dim mwy na 20% o un math o grefft gan aelodaeth y Gymdeithas (er enghraifft, gellwn wrthod ceisiadau gan emyddion os oes mwy na 20% o’r aelodaeth yn gwneud gemwaith eisioes)
 3. Rhaid i’r sawl sy’n gwneud cais am aelodaeth wneud cais ysgrifenedig i’r Ysgrifennydd Aelodaeth ar y ffurflen briodol a rhaid darparu sampl o’ch gwaith i’r Pwyllgor ei weld mewn cyfarfod dyfodol o’r Pwyllgor. Cysylltwch a’r Ysgrifennydd Aelodaeth i drefnu hyn. Fel rheol, ni chaniateir cais am aelodaeth heb weld sampl o’ch gwaith.

Yn ogystal a hyn, dylai’ch cynnyrch fod wedi’i wneud â llaw yn gyfan gwbl neu’n sylweddol gennych chi (ni chaniateir ail-werthu cynnyrch parod a wnaed gan rhywun arall yn ein ffeiriau crefft), a dylech fod ag yswiriant. Dylech gysylltu a’r Ysgrifennydd Aelodaeth cyn gyrru cais am aelodaeth.

Ffurflen Cais Am Aelodaeth

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth, manylion cyswllt isod.

Yswiriant

Sylwer fod rhaid i chi gael yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus (o leiaf) os yn masnachu mewn unrhyw ffair grefft neu marchnad. Mae sawl cwmni a brocer yswiriant ar gael wrth gwrs, ond os ydych angen cymorth i ddod o hyd i un, dyma ychydig o awgrymiadau i chi eu ystyried:

Ian W. Wallacehttp://www.craftinsurance.co.uk
G. M. Imber & Sons Ltdhttp://www.gmisl.co.uk
Combined Market Traders Insurance Associationhttp://www.cmtia.co.uk

Ysgrifennydd Aelodaeth

I gysylltu â’r Ysgrifennydd Aelodaeth:

Joan Bakewell
Pengwern
Sarn Bach Road
Abersoch
Gwynedd
LL53 7ER

Tel: 01758-713600

Neu defnyddiwch y ffurflen negeseuo.