Calendar

marquee

Fairs Calendar

The North Wales Craftworkers Association organises several craft fairs each year. Here is the list of our events for 2021 – note that events are subject to change without prior notice. Most of the Association’s craft fairs are free entry to the craft fair marquee itself, although some events may involve admission charges to the venues themselves (e.g. admission to shows organised by others).

For further details of these events, or to book a stand, please contact the organiser listed for the event concerned.
Please note that you will require at least public liability insurance if you are trading at any of our craft fairs, the goods you are selling must be wholly or substantially hand-made by you, and any electrical items such as lights on your stall must have been PAT tested.

Where appropriate, postcodes have been included to help SatNav users – note that UK postcodes are not accurate to single buildings in most cases!

If you’d like to ask if we could organise a craft fair at your event (we are experienced in working with other event organisers), please contact us.

2021 List Of Events:

We are pleased to announce that this year we will be able to accept stand applications from non-members as long as space remains two months before the fair date. Due to insurance considerations, some additional restrictions apply to non-members such as the need to see a sample of your work, goods must be hand made wholly or substantially by the stallholder and any portable electrical equipment such as lights on your stand must have a valid PAT test certificate/sticker for example. If in doubt contact the named fair organiser for the event in question for further details. Also, Association members get a discount on stands compared to non-members (one more good reason to apply for membership!).

30th July-1st August 2021Llandudno Summer Fair, Holy Trinity Church, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY. Organiser: Tony Vine
28th-30th August 2021Bodnant Welsh Foods, Tal-y-cafn, Conwy Valley LL28 5RP
Organiser: Tony Vine
10th-12th December 2021Christmas Fair, Holy Trinity Church, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY. Organiser: Tony Vine
List of our 2021 craft fairs

Calendr Ffeiriau Crefft

Mae Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru yn trefnu sawl ffair grefftau pob blwyddyn. Dyma restr o’n digwyddiadau yn 2021 – sylwer y gall unrhyw un ohonynt newid heb rybudd lle bydd angen. Ceir mynediad am ddim i’r babell grefftau yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau, ond weithiau bydd tâl mynediad i’r safle ei hun (e.e. mynediad i sioeau a drefnir gan eraill).

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch â threfnydd y ffair unigol.
Sylwch y byddwch angen Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus os yn masnachu yn unrhyw ffair grefftau, a rhaid bod y nwyddau a werthir wedi’i gwneud yn gwbl neu’n sylweddol â llaw ganddoch chi. Rhaid i unrhyw offer trydannol fel goleuadau ar eich stondin fod wedi pasio prawf PAT.

Lle bo’n addas, ‘rydym wedi cynnwys côd post i helpu defnyddwyr Llywiwr Lloeren (SatNav) – ond sylwer nad yw côd post yn berffaith gywir i unrhyw un adeilad neu fan unigol y rhan fwyaf o’r amser!

Os hoffech ofyn os gallwn helpu trefnu ffair grefftau yn eich digwyddiad chi (mae gennym dipyn o brofiad gweithio hefo trefnwyr digwyddiadau), cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Rhestr Digwyddiadau 2021:

Mae’n falch gennym gyhoeddi y gallwn dderbyn ceisiadau gan grefftwyr nad ydynt yn aelodau o’r Gymdeithas os oes lle ar ôl 2 fis cyn y ffair. Oherwydd cyfyngiadau yswiriant, mae rhai anghenion ychwanegol fel gorfod gweld esiampl gwaith, rhaid i’r cynnyrch fod yn waith llaw y stondiniwr a rhaid i bethau trydannol cludadwy fod â thystysgrif/sticer pasio prawf PAT, ac ati – cysylltwch â Bill Jones neu trefnydd y ffair am fwy o wybodaeth. Hefyd, mae aelodau yn cael gostyngiad ar bris stondin o gymharu â stondinwyr nad ydynt yn aelodau (un rheswm da am wneud cais am aelodaeth!).

Sylwer y gall y rhestr yma newid – efallai y byddwn yn ychwanegu rhagor o ffeiriau.

30ain o Orffennaf-1af o Awst 2021Ffair Haf Llandudno, Eglwys Y Drindod, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY. Trefnydd: Tony Vine
28ain-30ain Awst 2021 Bodnant Welsh Foods, Tal-y-cafn, Conwy LL28 5RP
Trefnydd: Tony Vine
10ed-12ed o Ragfyr 2021Ffair Nadolig Llandudno, Eglwys Y Drindod, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY. Trefnydd: Tony Vine
Rhestr o’n ffeiriau yn 2021