Calendar

marquee

Fairs Calendar

The North Wales Craftworkers Association organises several craft fairs each year. Here is the list of our events for 2019 – note that events are subject to change without prior notice. Most of the Association’s craft fairs are free entry to the craft fair marquee itself, although some events may involve admission charges to the venues themselves (e.g. admission to Anglesey Show).

For further details of these events, or to book a stand, please contact the organiser listed for the event concerned.
Please note that you will require at least public liability insurance if you are trading at any of our craft fairs, the goods you are selling must be wholly or substantially hand-made by you, and any electrical items such as lights on your stall must have been PAT tested.

Where appropriate, postcodes have been included to help SatNav users – note that UK postcodes are not accurate to single buildings in most cases!

If you’d like to ask if we could organise a craft fair at your event (we are experienced in working with other event organisers), please contact us.

2019 List Of Events:

We are pleased to announce that this year we will be able to accept stand applications from non-members as long as space remains two months before the fair date. Due to insurance considerations, some additional restrictions apply to non-members such as the need to see a sample of your work, goods must be hand made wholly or substantially by the stallholder and any portable electrical equipment such as lights on your stand must have a valid PAT test certificate/sticker for example. If in doubt contact the named fair organiser for the event in question for further details. Also, Association members get a discount on stands compared to non-members (one more good reason to apply for membership!).

20-22 April 2019Marquee on The Green, Beaumaris, Anglesey LL58 8AW.
04-06 May 2019 Marquee on The Green, Beaumaris, Anglesey LL58 8AW.
25-28 May 2019Beaumaris Festival, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW (marquee event).
13-14 August 2019Anglesey Show, Mona Showground, Anglesey, LL65 4RW (marquee event).
Date: 10 Aug. 2019Eglwysbach Show, Cae Henblas, Eglwysbach, nr. Colwyn Bay LL28 5TY

Calendr Ffeiriau Crefft

Mae Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru yn trefnu sawl ffair grefftau pob blwyddyn. Dyma restr o’n digwyddiadau yn 2019 – sylwer y gall unrhyw un ohonynt newid heb rybudd lle bydd angen. Ceir mynediad am ddim i’r babell grefftau yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau, ond weithiau bydd tâl mynediad i’r safle ei hun (e.e. mynediad i Sioe Môn).

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch â threfnydd y ffair unigol.
Sylwch y byddwch angen Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus os yn masnachu yn unrhyw ffair grefftau, a rhaid bod y nwyddau a werthir wedi’i gwneud yn gwbl neu’n sylweddol â llaw ganddoch chi. Rhaid i unrhyw offer trydannol fel goleuadau ar eich stondin fod wedi pasio prawf PAT.

Lle bo’n addas, ‘rydym wedi cynnwys côd post i helpu defnyddwyr Llywiwr Lloeren (SatNav) – ond sylwer nad yw côd post yn berffaith gywir i unrhyw un adeilad neu fan unigol y rhan fwyaf o’r amser!

Os hoffech ofyn os gallwn helpu trefnu ffair grefftau yn eich digwyddiad chi (mae gennym dipyn o brofiad gweithio hefo trefnwyr digwyddiadau), cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Rhestr Digwyddiadau 2019:

Mae’n falch gennym gyhoeddi y gallwn dderbyn ceisiadau gan grefftwyr nad ydynt yn aelodau o’r Gymdeithas os oes lle ar ôl 2 fis cyn y ffair. Oherwydd cyfyngiadau yswiriant, mae rhai anghenion ychwanegol fel gorfod gweld esiampl gwaith, rhaid i’r cynnyrch fod yn waith llaw y stondiniwr a rhaid i bethau trydannol cludadwy fod â thystysgrif/sticer pasio prawf PAT, ac ati – cysylltwch â Bill Jones neu trefnydd y ffair am fwy o wybodaeth. Hefyd, mae aelodau yn cael gostyngiad ar bris stondin o gymharu â stondinwyr nad ydynt yn aelodau (un rheswm da am wneud cais am aelodaeth!).

Sylwer y gall y rhestr yma newid – efallai y byddwn yn ychwanegu rhagor o ffeiriau.

20-22/04/2019Pabell ar Y Maes, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AW
04-06/05/2019 Pabell ar Y Maes, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AW
25-28/05/2019Gwyl Biwmares, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AW (mewn pabell ar y maes).
13-14/082019Sioe Môn, Sir Fôn, LL65 4RW (mewn pabell).
10 Awst 2019Sioe Eglwysbach, Cae Henblas, Eglwysbach, ger Bae Colwyn, LL28 5TY